UTNÄMNINGAR

Det är inte förmågan att vara en god domare, som avgör vem som skall bli domare.

Nedan finns tre citat från utnämningsärenden.

Tjänsteförslagsnämndens ärende MA, Dnr 11-2009:

Hovrättspresidenten Broomé i utlåtande 2007-12-03: ”mycket väl lämpad som rådman i tingsrätt; sannolikt har han anledning att sedermera ställa siktet på domarbanan högre än så.

Bromée fortsätter: ”Avslutningsvis skulle jag vilja hävda att deltagande i ett demokratiskt för­ankrat lagstiftningsarbete ger en kringsyn och insyn i samhälleliga angelägenheter och deras rättsliga reglering som är en särskilt värdefull merit för en domare i ett land som vårt.

Anm. 1: Presidenten uppfattar arbete som rådman i tingsrätt som underordnat.

Anm. 2: Sökanden sysslade vid tiden för yttrandet med patentskydd för biotekniska uppfinningar. Knappast av värde för uppgiften som rådman.

Anm. 3: Här används uttrycken "demokratiskt förankrat" och "ett land som vårt" för att dölja den reella innebörden av yttrandet, nämligen att presidenten sätter en ovidkommande merit högre än sådana meriter som krävs för uppgiften. Högtidsord döljer gruppandet.

Anm. 4: "samhälleliga angelägenheter och deras rättsliga reglering" är hedervärda arbets­uppgifter. Men det är politik.

Tjänsteförslagsnämndens ärende ÅT, Dnr 18-2007:

Hovrättspresidenten Gunnel Wennberg yttrar: ”Avslutningsvis vill jag framhålla att jag anser att det börjar bli ett problem att konkurrensen om befordrade domartjänster på attraktiva domstols­orter nu är så stor att många påfallande skickliga och lämpliga sökande ser det som hopplöst att någonsin få en sådan tjänst. Det kan i längden bli destruktivt och nedbrytande att oerhört kvalificerade personer som tillhör toppskiktet inom juristkåren inte har tillräckligt många befordrade tjänster att gå vidare till. Det borde enligt min mening ske en utveckling av tjänste­strukturen så olika typer av specialist­tjänster, mellanchefs­poster av olika slag m.m. inrättas i domstolarna.

Anm. 1: Domstolarna är tydligen till för juristkollegernas skull.

Anm. 2: Om detta sägs i offentlig handling, vad sägs då mun mot mun inom gänget?

Anm. 3: "oerhört kvalificerade" och "toppskiktet" används om personer, som inte har större erfarenhet av domarsysslor.

http://www.verbalt.se/user/cimage/9823-R5b15d.jpgKarriärtrappa

Tjänsteförslagsnämndens yttrande i ärende NL, Dnr 11-2009:

(Sökanden har ägnat de sista nio åren före utnämningen åt departementsar­bete, d v s alla år efter genomgången domarutbildning.)

Hovrättspresidenten Bo Broomé illustrerar situationen: ”Jag försökte ganska energiskt övertala honom att inte – som rätt många andra gjorde vid den tiden - välja någon mera lukrativ anställning utan fortsätta i en domarkarriär. Jag förespeglade honom då hart när lysande framtidsutsikter, förutsatt att han slog in på den klassiska vägen med kvalificerat lagstiftningsarbete i departement eller utredningar.

Anm. än en gång: Vad man skall sträva efter är lysande framtidsutsikter och de förverkligas genom utrednings- och departements­arbete. Outtalat här är att de förverkligade lysande utsikterna av presidenten knappast anses vara egentligt domararbete.

Allmän kommentar: Våra domstolar skall avgöra tvister i t ex vårdnadsfrågor, i ekonomiska ärenden samt bedöma skuldfrågor vid anklagelser för brott. Då är det inte "kringsyn och insyn" i makt­apparaten som behövs. Det är insyn och kringsyn i vanliga mänskliga för­hållanden.

För fullständigare uppgifter, se: Backroom int.

Angående en protest, se: Christer Rune i Advokaten

http://www.verbalt.se/user/cimage/domstolsakademin_broschyr.jpgUtbildning av nyutnämnda domare. Broschyr Domstolsverket