LITTERATUR

Nedan finns rubrikerna Grundläggande, Beslutfattande, Vårdnadsärenden, Asylärenden, Särskilda fall och Bildningslitteratur. Under Grundläggande lämpar sig Trankells verk särskilt väl som introduktion och nämns därför allra först. Övriga rubriker talar för sig själva. Indelningen är med nödvändighet grov, allt handlar om att förstå hur människor fungerar.

Grundläggande

Trankell, Arne
Trovärdighetsutredningarnas metodik, se
Lars, ett genombrott
Vittnespsykologins arbetsmetoder
Magi och förnuft i människobedömning
Reconstructing the past, Stockholm 1982, (Bidrag till symposium i Stockholm 1982, red. Arne Trankell)
Vittnespsykologin som hjälpmedel i svensk rättegång, red. Arne Trankell

Elisabeth Loftus
Eyewitness testimony, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996
The Myth of Repressed Memory, (med Katherine Ketcham, 1994, St. Martins Press
Witness for the Defense, (med Katherine Ketcham, 1991, St. Martins Press. Se också:
http://faculty.washington.edu/eloftus/ 

Willén, R.M., & Strömwall, L.A. (in press). Offenders' lies and truths: An evaluation of the Supreme Court of Sweden's criteria for credibility assessment. Psychology, Crime and Law

Robyn Dawes: House of Cards, Psychology and psychotherapy built on myth

Bo Edvardsson: Kritisk utredningsmetodik, Liber

G. Gudjonsson: The psychology of Interrogation, Confesssions and Testimony, Chichester, New York

David C. Raskin, se publikationer om bedrägeri och avslöjanden, listade på webben.

Granhag, P.A., & Strömwall, L.A. (red:er): (2004) Detection of deception in forensic contexts, Cambridge University Press

Granhag, P.A., & Christianson, S.Å.(red:er): (2008) Handbok i rättspsykologi, Liber

Schelin, L: (2006) Bevisvärdering av utsagor i brottmål. Doktorsavhandling, Stockholms Universitet

Strömwall, L.A.: (2010) Assessing reliability by analyzing the verbal content: The case of Sweden

I P.A. Granhag (red.), Forensic psychology in context: Nordic and International Approaches (pp. 264–280), Cullompton, Willan Publishing

Sutorius, H. & Kaldal, A: (2003) Bevisprövning vid sexualbrott, Norstedts Juridik

Vrij, Aldert: (2008) Detecting lies and deceit. Pitfalls and opportunities. (2:a upplagan). Chichester: Wiley. (Detta är andra starkt förändrade upplagan av nedanstående.) De olika kapitlen är skrivna för att kunna läsas separat.

(2000): Detecting Lies and Deceit. The Psychology of Lying and the Implications for Professional Practice. New York: John Wiley. (Detta är den äldre upplagan.) Denna bok består av tre avsnitt. Det första handlar om icke-verbala tekniker. Här behöver domare inte veta mer än att det går illa om de försöker tillämpa några av de ideér som beskrivs (och mestadels förkastas) i boken. Det tredje avsnittet handlar om lögndetektorn, och här krävs det en fackman för att förstå. Det är det mellersta avsnittet som är viktigt, och det kan läsas separat. Det omfattar endast 65 sidor. Där genomgås utförligt vad man vet inom området, och vilka experimentella resultat som har erhållits.

Max Scharnberg: (1996) Textual Analysis: A Scientific Approach for Assessing Cases of Sexual Abuse Vol. I: The Theoretical Framework, the Psychology of Lying, and Cases of Older Children Vol. II: Cases of Younger Children, Including a Case of Alleged Necrophilia, and the Shortcomings of Judicial Logic, Uppsala Studies in Education no. 64-65

Willem Wagenaar: 1988, Identifying Ivan, Cambridge, Harvard University Press

Nils Wiklund
— (1991). Vittnespsykologerna sex år för sent. Advokaten, 57, 202-206
— Domstolarna granskar vittnespsykologer. Svensk juristtidning, 1992, 77, 158-160¨
— Sakkunniggranskning av identifieringsbevisning och vittnesutsa¬gor. Svensk juristtidning, 1992, 77, 789-796
— Psykologisk expertis och högsta domstolen. Göteborgsposten, 1992, s 2.
— Rykten om övergrepp. Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 1993-12-02.
— Svårt bedöma barns trovärdighet. Svenska Dagbladet, Bränn¬punkt, 1994-03-17
— Quicks erkännanden bör utredas på nytt. Svenska Dagbladet, 21 juli 1996
— Justitiemord i psykoanalysens kölvatten

Lena Hellbom-Sjögren
— (1997) Hemligheter och minnen. Att utreda tillförlitlighet i sexualmål


Beslutfattande

Carol Tavris och Elliot Aronsson: Mistakes were made, but not by me, Harcourt 2007 ( Mycket central, nyttig, skrämmande, aktuell, övergripande, stimulerande rolig)

Stuart Oskamp har skrivit viktigt om personlig säkerhetskänsla vid beslutfattande; berör bedömning av utsagor men lika viktigt domarens eget beslutfattande. (Säkerhetskänslan är större än adekvat motiverat och tenderar att inte minska, trots nytillkommande, motstridig info.) Se webben judgment under uncertainty.

Vårdnadsärenden

Gardner, Richard.A.
Family Evaluation in Child Custody Mediation, Arbitration, and Litigation. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics,Inc. (1989)
The Parental Alienation Syndrome: A Guide for Mental Health and Legal Professionals. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics,Inc. (1992)
True and False Accusations of Child Sex Abuse. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics, Inc. (1992)

Asylärenden
— Kagan, M. (2003). Is truth in the eye of the beholder? Objective credibility assessment in refugee status determination. Georgetown Immigration Law Journal, 17, 367–81.
Noll, G. (red.)
— (2005). Proof, Evidentiary Assessment and Credibility in Asylum Procedures. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
— UNHCR. (1992). Handbook on procedures and criteria for determining refugee status under the 1951 convention and the 1967 protocol relating to the status of refugees. Geneva: UNHCR.

Särskilda fall
— Mogens Tange, Roumsagen - en omvendt hekse­proces. Tanges Forlag 1995 (Om ett uppseendeväckande fall i Norge)
— Arne Trankell, Chef för grupp Norr (Ett autentiskt fall av svensk spionhysteri)
— Lilian Öhrström, Sex, lögner och terapi — verkligheten bakom vår tids häxprocesser, Norstedts 1996

Bildningslitteratur
— Hannah Arendt, Den banala ondskan, Daidalos förlag
— Hermann Hesse, Stäppvargen (Om att se på sin samtid utifrån)

Övrigt
En liten blänkare om hur lättpåverkade vi är, Scientific American, December 2008, p. 49:
 "Psychologists Petter Johansson and Lars Hall, both at Lund University in Sweden, and their colleagues have applied this and other magic techniques in developing a completely novel way of addressing neuroscientific questions. They presented picture pairs of female faces to naive experimental subjects and asked the subjects to choose which face in each pair they found more attractive. On some trials the subjects were also asked to describe the reasons for their choice. Unknown to the subjects, the investigators occasionally used a sleight-of-hand technique, learned from a professional magician named Peter Rosengren, to switch one face for the other—after the subjects made their choice. Thus, for the pairs that were secretly manipulated, the result of the subject’s choice became the opposite of his or her initial intention.

Intriguingly, the subjects noticed the switch in only 26 percent of all the manipulated pairs. But even more surprising, when the subjects were asked to state the reasons for their choice in a manipulated trial, they confabulated to justify the outcome—an outcome that was the opposite of their actual choice! Johansson and his colleagues call the phenomenon “choice blindness.” By tacitly but strongly suggesting the subjects had already made a choice, the investigators were able to study how people justify their choices—even choices they do not actually make."


Den fundersamma katten från Goyas teckning "När förnuftet sover", får representera eftertanke och kunskapssökande